Angi søkeord

Hva forårsaker stress?

Hva forårsaker stress?

Stress kan kort beskrives som kroppens reaksjon på, og tilpasning til trusler eller press av  ulike slag. Disse truslene eller presset er faktorene som utløser stress, og et generelt navn på dem er stressorer. Eksperter fra Careit.com beskriver nedenfor hva det er som forårsaker stress. 

Annonse:

Stressorer kan bestå av mange ulike ting – alt fra fysiske faktorer i omgivelsene, som matallergi, lyd og lys, til sosiale, økonomiske, kroppslige og psykologiske faktorer. Dette kan for eksempel være krav som stilles i relasjoner med andre, livshendelser som påvirker oss sterkt eller kroppslig sykdom.

Mennesker oppfatter stress og krevende situasjoner på ulike måter. En situasjon som er stressende for en person, behøver ikke være det for en annen person. Forskning viser at det som avgjør om en situasjon eller et aspekt i en omgivelse utløser stress er avhengig av ulike faktorer.

Hvordan vi oppfatter en situasjon 

Faktisk er stress svært påvirket av hvordan vi opplever en gitt situasjon. Dette vil si hvilke krav vi stiller oss selv og hvilke ressurser vi tror vi har for å håndtere den. Det er når vi vurderer en situasjon som overveldende at stressreaksjonene setter fart. Mennesker kan i stor grad være ulike når det gjelder tolkning av situasjoner – det som oppleves av en person som ubehagelig og skremmende, fremstår kanskje kun som en utfordring for en annen. Det som påvirker vår måte å tolke situasjoner på, blir også påvirket av tidligere erfaringer og oppvekst. Det er nemlig her vi har bygget grunnlaget for antagelsene om oss selv og andre, verdier, målsetninger og krav som vi stiller oss selv.

Stress – en ubalanse mellom ressurser og krav

En annen årsak til stress er når krav fra omgivelsene er i uoverensstemmelse, eller i ubalanse med, de behov og ressurser vi har.

Som oftest blir man stresset på grunn av at kravene oppleves som for store, selv om det i blant kan være det motsatte som gjelder (for eksempel om man opplever at egne ressurser ikke kommer til nytte, ved eksempelvis arbeidsløshet eller altfor enkle arbeidsoppgaver).

Stress er avhengig av de faktiske ressursene vi har til å håndtere en situasjon. En person som er trent til en oppgave, blir ikke like stresset som en som utfører oppgaven for første gang. Hvis du kjører bil, så husker du kanskje hvor vanskelig og stressende det var første gangen du kjørte, sammenlignet med hvor avslappende det føltes etter et par tusen km med kjøring.

En annen ting som påvirker stress, er den reelle muligheten vi har til rådighet for å påvirke situasjonen. Dette er kanskje fremfor alt tydeligere i arbeidslivet og i de situasjoner hvor forholdet mellom mennesker og omgivelser er dårlig. 

Personlighetsfaktorer

Forskning har vist at enkelte trekk eller oppførsler hos mennesker, også kalt personlighetsfaktorer, er relaterte til stress og stressrelaterte sykdommer. Allerede på 50-tallet påviste Friedman & Rosenman et forhold mellom visse atferdsmønstre og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Ut i fra observasjoner dannet man begrepet personlighetstype A. Et typisk A-menneske kjennetegnes av høye ambisjoner, konkurranseinstinkt og høye prestasjonskrav. Fenomenet blir også kalt for “skynde-seg-syken”, på grunn av at disse personene ofte går på høygir, er utålmodige og har tidspress. De gjør alt i høyt tempo: går fort, spiser fort, prater fort og har ikke tålmodighet til å vente på andre. Andre typiske trekk er at de blir lett irriterte og aggressive.

Sårbarhetsfaktorer og livshendelser

Andre faktorer som kan bidra til stress, og hvor godt man tåler press, er hva man kaller for sårbarhetsfaktorer. Mennesker reagerer ulikt på press. Dette skyldes dels en medfødt følsomhet for enkelte ting, for eksempel overfølsomhet for visse matvarer, hormonsvingninger eller at man lett blir syk. En del personer har også lettere for å reagere med angst og uro i situasjoner med høyt press.

I omgivelsene våre skjer det hele tiden ting som truer likevekten vår og som krever at vi tilpasser oss. En del av disse forandringene er vi rustet til å mestre, mens andre stiller for store krav til tilpasningsevnen vår. Mange forskere har forsøkt å sette sammen oversikter over vanlige livshendelser, og i hvilken grad de bidrar til stress. Ut i fra slike oversikter kan man til en viss grad forutsi hvor stor risikoen er for at man blir utsatt for en stressutløst sykdom. 

Et utvalg av hendelser som kan føre til stress:

 • Partners død
 • Skilsmisse
 • Personlig skade eller sykdom
 • Eget giftemål
 • Å få sparken fra jobben
 • Pensjonering
 • Pårørendes sykdom
 • Graviditet
 • Store forandringer i jobben
 • Forandringer i økonomiske forhold
 • Å ta opp et stort lån
 • Barn som flytter hjemmefra
 • Høye krav til personlig prestasjon
 • Forandring av egne vaner
 • Flytting
 • Ferie
Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: